โครงการสำรวจ/สำมะโน

เอกสารรายงาน

 รายงานสถิติ


ปี  2559  |  2560  |  2561  |  2562  |  2563

สำมะโน


  •  สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

การสำรวจ


  •  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร


      ปี  2561 (รายงานฉบับสมบูรณ์)  : ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4


      ปี  2562 (รายงานฉบับสมบูรณ์)  ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4


      ปี  2563 (สรุปผลที่สำคัญ)        : ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4


      ปี  2564 (สรุปผลที่สำคัญ)        : ไตรมาส 1


  •  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน


      ปี  2560  |  2561  |  2562  | 2563

  •  การสำรวจอื่นๆ


      - การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563


      - สรุปผลการจัดงาน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

      - การสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563


      - ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

สรุปผลที่สำคัญ


    - สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564


    - สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563


    - สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจแรงงานนอกระบบจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

    - สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)


    - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลพบุรี ปี 2563
    - การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563


    - สถานการณ์หนี้นอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562


    - การสำรวจแรงงานนอกระบบจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562


    - การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562   

    - การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562   

    - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดลพบุรี ปี 2562

      

   


    

    

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181