เอกสารรายงาน

 รายงานสถิติ


ปี  2559  |  2560  |  2561  |  2562

สำมะโน


  •  สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

การสำรวจ


  •  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร


      ปี  2562  :  ไตรมาส 1  |  ไตรมาส 2  |  ไตรมาส 3  |  ไตรมาส 4


      ปี  2561  :  ไตรมาส 1  |  ไตรมาส 2  |  ไตรมาส 3  |  ไตรมาส 4


  •  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน


      ปี  2560  |  2561

  •  การสำรวจอื่นๆ


      - ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

สรุปผลที่สำคัญ


    -  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี ปี 2562

    -  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดลพบุรี ปี 2562
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181