เข้าร่วมเครือข่ายสถิติ

เข้าร่วมเครือข่ายสถิติ

การเข้าร่วมเครือข่ายสถิติจังหวัดลพบุรี

ขอเชิญท่านสาธารณสุขอำเภอ ท่านสาธารณสุขตำบล และท่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายสถิติระดับอำเภอเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรีสถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181