ตารางข้อมูลสถิติ 2561

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.สำนักงานศึกษาธิการ
3.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5
4.เทศบาลเมืองลพบุรี
5.เทศบาลตำบลโคกสำโรง
6.เทศบาลเมืองบ้านหมี่
7.เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
8.เทศบาลตำบลลำนารายณ์
9.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
10.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
11.มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
12.มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ลพบุรี
13.ตำรวจภูธรจังหวัด
14.สำนักงานเกษตรจังหวัด
15.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
16.สำนักงานประมงจังหวัด
17.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
18.สำนักงานขนส่งจังหวัด
19.ธนาคารออมสิน จังหวัดลพบุรี
20.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
21.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
22.สำนักงานสรรพากรพื้นที่
23.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
24.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
25.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี
26.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่
27.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล
28.โครงการชลประทานลพบุรี
29.ที่ทำการปกครองจังหวัด
30.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
31.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
32.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
33.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
34.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
35.สำนักงานจัดหางานจังหวัด
36.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)
37.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
38.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
39.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
40.สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
41.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
42.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
43.ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี
44.ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัด
45.สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี
46.สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
47.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
48.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
49.แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี
50.เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
51.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
52.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
53.องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
54องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
55.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
56.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ
57.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
58.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
59.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
60.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
61.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
62.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
63.วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
64.
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
65.วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
66.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
67.สำนักงานพลังงานจังหวัด
68.สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
79.สำนักงานแรงงานจังหวัด
70.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
71.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181