ตารางข้อมูลสถิติ 2561

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.สำนักงานศึกษาธิการ
3.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5
4.เทศบาลเมืองลพบุรี
5.เทศบาลตำบลโคกสำโรง
6.เทศบาลเมืองบ้านหมี่
7.เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
8.เทศบาลตำบลลำนารายณ์
9.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
10.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
11.มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
12.มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ลพบุรี
13.ตำรวจภูธรจังหวัด
14.สำนักงานเกษตรจังหวัด (ปรับปรุง 8 ตาราง) *31 ม.ค. 2562
15.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
16.สำนักงานประมงจังหวัด
17.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
18.สำนักงานขนส่งจังหวัด
19.ธนาคารออมสิน จังหวัดลพบุรี
20.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
21.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
22.สำนักงานสรรพากรพื้นที่
23.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
24.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
25.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี
26.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่
27.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล
28.โครงการชลประทานลพบุรี
29.ที่ทำการปกครองจังหวัด
30.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
31.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
32.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
33.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
34.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
35.สำนักงานจัดหางานจังหวัด
36.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)
37.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
38.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
39.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
40.สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
41.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
42.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
43.ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี
44.ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัด
45.สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี
46.สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
47.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
48.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
49.แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี
50.เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
51.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
52.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
53.องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
54องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
55.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
56.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ
57.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
58.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
59.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
60.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
61.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
62.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
63.วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
64.
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
65.วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
66.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
67.สำนักงานพลังงานจังหวัด
68.สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
69.สำนักงานแรงงานจังหวัด
70.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181