ด้านแรงงาน ปี 2563

  •  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี
       ปี 2563  :  ไตรมาส 1  ||  ไตรมาส 2  ||  ไตรมาส 3  ||  ไตรมาส 4


 ปี 2562
  •  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี
        ปี 2562  :  ไตรมาส 1  ||  ไตรมาส 2  ||  ไตรมาส 3  ||  ไตรมาส 4


 ปี 2561

  •  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี
        ปี 2561  :  ไตรมาส 1  ||  ไตรมาส 2  ||  ไตรมาส 3  ||  ไตรมาส 4


 ปี 2560
..........
  •  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี
        ปี 2560  :  ไตรมาส 1  ||  ไตรมาส 2  ||  ไตรมาส 3  ||  ไตรมาส 4


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181