ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

............
  • ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี
     ปี   2560  |  2561  |  2562 | 2563
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181