บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี

         •  บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี ปี 2560

  -  การท่องเที่ยว
         •  บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี ปี 2561

  -  ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี
         •  บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี ปี 2562

  -  สรุปสถานการณ์จากข้อมูลสถิติ
                   -  ขยะ

  -  ผู้สูงอายุ
         •  บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี ปี 2563

  -  สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี *Update

  -  Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี


         »  ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ปี 2562


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181