ตารางบันทึกข้อมูลสถิติ


สถาบันการศึกษา


1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


5.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


6.ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัด


7.คณะกรรมการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)


8.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี


9.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี


10.วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้


11.วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี


12.วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล


13.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง


14.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี


15.มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


16.มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ลพบุรี

ส่วนราชการ


17.สำนักงานเกษตรจังหวัด


18.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด


19.สำนักงานประมงจังหวัด


20.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด


21.โครงการชลประทานลพบุรี


22.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี


23.สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี


24.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด


25.ที่ทำการปกครองจังหวัด


26.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด


27.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี


28.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี


29.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


30.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด


31.สำนักงานสรรพากรพื้นที่


32.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่


33.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด


34.ธนาคารออมสิน จังหวัดลพบุรี


35.สำนักงานยุติธรรมจังหวัด


36.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด


37.สำนักงานแรงงานจังหวัด


38.สำนักงานจัดหางานจังหวัด


39.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี


40.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด


41.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด


42.สำนักงานขนส่งจังหวัด


43.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1


44.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)


45.แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี


46.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด


47.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)


48.สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด


49.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด


50.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด


51.ตำรวจภูธรจังหวัด


52.ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


53.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี


54.เทศบาลเมืองลพบุรี


55.เทศบาลตำบลโคกสำโรง


56.เทศบาลเมืองบ้านหมี่


57เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง


58.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา


59.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย


60.องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา


61.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


62.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม


63.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ


64.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร

รัฐวิสาหกิจ


65.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี


66.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่


67.
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล


68.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สมาคม
          69. สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181