ข้อมูลเตือนภัย

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี ปี 2562
ภาพถ่ายของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรีที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
“ลพบุรีแต่งไทยรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันผ่านเลนส์”

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181