การประชุมเครือข่ายสถิติ

การประชุมเครือข่ายสถิติ

โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด

เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ
  
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181