วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ"

พันธกิจ

   1. ผลิตขัอมูลสถิติ

   2. บริการข้อมูลสถิติ

   3. ส่งเสริมและบริหารจัดการระบบสถิติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. ผลิตและบูรณาการข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม

   2. พัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

   3. พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์

   1. ผลิตข้อมูลสถิติอย่างถูกต้องและทันเวลา

   2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่

   3.ริการข้อมูลหลายช่องทาง

   4. พัฒนาความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติ

   5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

   ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181