วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

   "เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"

พันธกิจ

   1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
       สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ

   2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ
       แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

   3. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ
       ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

   4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

   5. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

 ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. ผลิตและบูรณาการข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม

   2. พัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

   3. พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์

   1. ผลิตข้อมูลสถิติอย่างถูกต้องและทันเวลา

   2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่

   3.ริการข้อมูลหลายช่องทาง

   4. พัฒนาความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติ

   5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

   ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181