ที่ตั้งสำนักงาน

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ชั้น  3  

ถนนนารายณ์มหาราช  อ. เมือง จ.ลพบุรี

โทร. 036 770130  โทรสาร. 036 770138

Hotline. 19182 , 19181

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181