คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

1.  คำรับรองระหว่าง

     นายธนาคม   จงจิระ      ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี                 ผู้รับคำรับรอง   

                                  และ

     นางสาว  จันทร์ดี         สถิติจังหวัดลพบุร                         ผู้ทำคำรับรอง


2.  คำรับรองนี้เป็นคำรับรองผ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา  1  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556
     ถึง  วันที่  30  กันยายน  2557


3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
    น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย
    คำรับรองนี้


4. ข้าพเจ้า  นายธนาคม จงจิระ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผน
    ปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้
    คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ
    และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้


5. ข้าพเจ้า นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้ว่า
    ราชการจังหวัดลพบุรี ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้
    เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้


6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
    สำคัญ

     นายธนาคม  จงจิระ                                                                            
  (นายธนาคม   จงจิระ)                                                                     
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
                                                          

 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์                                                                  นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์
(นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์)                                                               (นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์)
รองผููู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี                                                                   สถิติจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน92
อาทิตย์นี้116
เดือนนี้1034
ทั้งหมด20590

Powered by Kubik-Rubik.de