เนื้อหา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

1.  คำรับรองระหว่าง

     นายธนาคม   จงจิระ      ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี                 ผู้รับคำรับรอง   

                                  และ

     นางสาว  จันทร์ดี         สถิติจังหวัดลพบุร                         ผู้ทำคำรับรอง


2.  คำรับรองนี้เป็นคำรับรองผ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา  1  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556
     ถึง  วันที่  30  กันยายน  2557


3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
    น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้าย
    คำรับรองนี้


4. ข้าพเจ้า  นายธนาคม จงจิระ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผน
    ปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้
    คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ
    และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้


5. ข้าพเจ้า นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้ว่า
    ราชการจังหวัดลพบุรี ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้
    เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้


6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
    สำคัญ

     นายธนาคม  จงจิระ                                                                            
  (นายธนาคม   จงจิระ)                                                                     
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
                                                          

 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์                                                                  นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์
(นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์)                                                               (นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์)
รองผููู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี                                                                   สถิติจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้7
เมื่อวาน6
อาทิตย์นี้13
เดือนนี้229
ทั้งหมด24188

Powered by Kubik-Rubik.de