แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562 4
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 26
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 35
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 60
สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี 65
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 77
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562 80
คนลพบุรี...ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร "เพิ่มขึ้น" 138
คนลพบุรี...ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 126
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2562 194
สถานการณ์ลพบุรีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 194
สถานการณ์ลพบุรีด้านสังคม 158
สถานการณ์ลพบุรีด้านเศรษฐกิจ 154
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2562 139
การกำจัดขยะของครัวเรือนในจังหวัดลพบุรี 148
ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2561 105
ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 329
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561 378
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 333
ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 395
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561 539
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561 508
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 403
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 829
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี 753
ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 836
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 730
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี 657
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 824
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 778
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 800
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 753
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 715
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 744
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 720
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 756
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ 597

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181