เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 145
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 321
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 90
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 102
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 210
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 0
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 456
Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 191
Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 189
Infographic ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 123
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 107
วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 100
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 385
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 224
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 220
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 184
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 250
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 372
Infographic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 248
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 215
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 151
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 203
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 206
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 203
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 206
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 203
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 160
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 200
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 200
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 203
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 228
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 204
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 212
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 233
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 208
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 206
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 203
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 209
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 227
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 216
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 186
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 198
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 193
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 196
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 224
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 155
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 150
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 150
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 151
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 150
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 151
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 152
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 152
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 153
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 150
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 315
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 272
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 237
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 289
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 311
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 370
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 214
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 226
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 233
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 182
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 216
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 210
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 195
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 202
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 196
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 198
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 194
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 187
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 187
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 183
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 183
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 172
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 178
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 185
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 183
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 182
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 189
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 199
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 168
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 171
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 174
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 167
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 169
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 160
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 167
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 225
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 178
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 181
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 160
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 228
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 173
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 324
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 354
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 268
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 273
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 216
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 213
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 219
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 601
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 926
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 925
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1037
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1739
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1254
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1769
ความเป็นมา เขียนโดย admin 399

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน7
อาทิตย์นี้7
เดือนนี้67
ทั้งหมด25044

Powered by Kubik-Rubik.de