เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 9
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 13
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 283
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 330
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 146
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 159
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 131
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 196
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 297
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 178
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 76
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 13
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (24 เม.ย. 2561) เขียนโดย admin 105
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 58
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 59
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 62
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 62
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 59
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 27
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 62
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 58
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 62
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 67
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 62
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 68
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 93
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 61
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 61
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 63
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 65
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 83
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 70
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 49
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 54
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 49
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 54
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 80
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 30
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 23
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 12
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 13
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 13
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 12
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 13
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 12
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 14
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 11
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 11
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 274
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 233
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 188
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 247
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 270
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 183
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 169
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 189
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 74
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 47
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 60
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 40
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 35
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 40
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 41
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 41
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 34
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 37
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 37
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 37
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 39
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 42
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 44
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 49
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 50
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 54
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 54
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 68
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 40
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 39
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 43
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 37
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 39
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 31
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 37
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 185
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 41
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 49
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 28
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 102
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 39
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 287
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 305
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 229
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 229
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 58
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 60
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 54
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 473
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 793
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 793
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 978
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1648
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1188
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1720
ความเป็นมา เขียนโดย admin 271

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้2
เมื่อวาน16
อาทิตย์นี้18
เดือนนี้207
ทั้งหมด24431

Powered by Kubik-Rubik.de