แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 34
File งบทดลอง ปี 2562 เขียนโดย admin 37
ด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 68
ด้านสังคม เขียนโดย admin 75
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 74
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 75
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 114
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เขียนโดย admin 103
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 89
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 115
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 เขียนโดย admin 44
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 เขียนโดย admin 69
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 291
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 486
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 296
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 247
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 83
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 99
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 303
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 128
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 97
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 492
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 337
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 319
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 251
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 362
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 346
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 262
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 347
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 359
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 347
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 362
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 355
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 302
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 341
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 349
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 348
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 356
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 380
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 373
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 344
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 340
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 326
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 360
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 276
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 271
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 281
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 271
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 268
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 274
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 260
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 277
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 339
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 386
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 334
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 284
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 325
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 363
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 516
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 278
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 265
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 340
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 310
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 323
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 328
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 305
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 328
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 301
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 315
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 302
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 305
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 309
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 313
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 298
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 288
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 297
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 315
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 316
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 310
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 313
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 326
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 285
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 288
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 296
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 289
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 298
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 293
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 285
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 329
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 297
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 317
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 287
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 345
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 286
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 380
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 409
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 318
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 323
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 341
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 342
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 354
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 784
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1109
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1114
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1094
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1857
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1350
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1866
ความเป็นมา เขียนโดย admin 581

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181