แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 221
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 346
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 116
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 130
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 241
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 10
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 483
Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 17
Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 279
Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 278
Infographic ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 198
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 185
วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 187
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 10
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 7
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 399
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 240
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 236
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 195
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 269
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 397
Infographic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 260
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 246
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 176
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 232
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 243
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 235
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 238
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 236
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 185
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 228
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 233
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 233
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 262
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 238
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 244
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 269
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 243
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 241
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 235
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 243
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 258
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 254
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 224
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 232
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 230
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 234
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 262
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 185
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 177
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 180
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 186
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 179
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 176
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 179
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 181
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 182
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 229
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 326
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 289
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 249
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 296
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 326
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 393
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 229
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 234
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 253
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 212
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 233
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 229
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 217
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 226
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 222
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 216
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 211
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 209
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 211
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 203
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 204
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 198
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 205
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 215
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 218
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 214
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 219
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 234
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 194
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 205
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 206
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 199
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 198
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 190
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 203
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 235
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 206
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 215
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 197
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 257
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 200
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 341
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 367
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 279
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 280
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 251
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 246
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 254
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 692
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1017
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1017
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1058
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1761
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1271
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1793
ความเป็นมา เขียนโดย admin 489

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน12
อาทิตย์นี้29
เดือนนี้156
ทั้งหมด25272

Powered by Kubik-Rubik.de