เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 8
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561/2562 เขียนโดย admin 13
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 13
ด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 16
ด้านสังคม เขียนโดย admin 13
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 19
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 14
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 6
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เขียนโดย admin 9
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 3
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 21
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 เขียนโดย admin 6
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 เขียนโดย admin 13
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 233
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 379
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 179
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 160
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 7
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 276
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 23
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 501
Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 61
Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 311
Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 307
Infographic ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 219
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 209
วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 193
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 37
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 43
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 415
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 272
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 265
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 210
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 292
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 447
Infographic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 310
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 264
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 195
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 252
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 264
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 260
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 260
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 255
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 209
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 249
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 254
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 256
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 281
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 257
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 266
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 289
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 265
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 262
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 255
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 268
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 274
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 276
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 249
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 252
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 250
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 255
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 289
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 199
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 203
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 200
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 202
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 194
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 196
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 200
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 195
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 204
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 262
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 350
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 310
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 258
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 305
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 339
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 424
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 249
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 240
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 268
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 234
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 249
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 256
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 231
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 251
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 235
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 236
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 226
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 232
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 232
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 226
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 229
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 220
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 216
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 237
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 248
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 237
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 241
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 252
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 209
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 222
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 225
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 219
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 219
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 214
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 217
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 258
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 226
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 232
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 221
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 275
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 222
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 360
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 382
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 293
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 300
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 268
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 274
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 279
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 714
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1035
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1034
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1070
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1790
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1292
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1820
ความเป็นมา เขียนโดย admin 515

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน7
อาทิตย์นี้31
เดือนนี้309
ทั้งหมด25668

Powered by Kubik-Rubik.de