แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 90
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 253
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 59
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 82
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 140
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 385
Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 123
Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 121
Infographic ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 19
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 14
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 372
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 191
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 195
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 163
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 234
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 348
Infographic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 221
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 152
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 94
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 141
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 141
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 140
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 143
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 138
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 96
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 141
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 137
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 140
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 144
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 139
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 148
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 172
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 139
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 140
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 142
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 143
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 162
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 151
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 125
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 135
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 128
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 134
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 160
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 97
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 92
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 90
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 92
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 90
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 91
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 93
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 93
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 93
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 92
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 298
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 257
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 214
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 272
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 293
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 271
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 198
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 209
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 141
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 119
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 128
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 113
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 105
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 112
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 110
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 109
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 103
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 108
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 109
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 107
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 111
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 111
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 114
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 120
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 120
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 121
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 125
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 139
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 107
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 108
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 111
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 105
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 108
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 100
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 107
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 212
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 112
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 118
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 98
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 170
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 115
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 309
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 335
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 255
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 252
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 149
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 147
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 147
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 539
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 866
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 866
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1020
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1715
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1234
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1759
ความเป็นมา เขียนโดย admin 339

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน5
อาทิตย์นี้11
เดือนนี้77
ทั้งหมด24946

Powered by Kubik-Rubik.de