แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี 270
มารู้จัก... โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 4104
ตารางบันทึกข้อมูลสถิติ 2563 6351
บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี 806
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 4459
ผังรายการชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 629
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี 687
ผังรายการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) / ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI) 711
วิเคราะห์สถานการณ์ขยะของจังหวัดลพบุรี 684
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 4715
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 6500
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 725
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 683
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 672
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 707
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 716
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 741
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 7208
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 6529
ด้านเศรษฐกิจ 4840
ด้านสังคม 4782
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4861
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 4718
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 3930
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 3762
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3519
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 3588
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 837
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 867
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 7398
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 7548
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 1709
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 6579
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 6430
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 6968
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 6613
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 4844
ประชาสัมพันธ์ 7725
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 5301
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 5209
ขยะจังหวัดลพบุรี 4952
ข้าวจังหวัดลพบุรี 5050
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 6756
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 6761
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 6735
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 6794
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 6701
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 6679
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 6708
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 6717
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 6743
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 6311
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 6216
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 6178
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 5297
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 5358
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 5281
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 4744
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 5223
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 4354
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 3684
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 3900
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 3996
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 3769
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 3974
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 3663
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 3830
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 3768
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 3996
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 1211
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 1173
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 1112
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 1011
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 789
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 4037
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 652
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 592
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 3242
เงินสดในมือ (GFMIS) 3223
บัญชีเงินฝากธนาคาร 3044
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 3343
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 3134
เงินฝากคลัง 3412
เงินฝากไม่มีรายตัว 3051
เงินรับฝากอื่น 3377
ลูกหนี้เงินยืม 2970
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 3023
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 3152
ใบสำคัญค้างจ่าย 3076
รายงานครุภัณฑ์ 3208
รายงานวัสดุคงคลัง 3180
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 3293
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 3170
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 2888
บัญชีเงินสดในมือ 2961
บัญชีเงินฝากคลัง 3052
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2928
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2816
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 3041
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 2909
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2910
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 3078
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 2830
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 3094
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 3599
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 2997
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 3155
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 2960
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2992
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 2813
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 746
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 824
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 640
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 764
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 3113
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 2784
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 3114
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3470
ผลงานสำนักงาน 3773
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 3841
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1784
พระราชบัญญัติสถิติ 3078
ที่ตั้งสำนักงาน 2430
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2646
ความเป็นมา 3375

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181