แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
File งบทดลอง ปี 2562 เขียนโดย admin 0
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 1
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 1
กิจกรรมวันปิยมหาราช เขียนโดย admin 22
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561/2562 เขียนโดย admin 47
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 49
ด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 39
ด้านสังคม เขียนโดย admin 48
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 41
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 37
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 50
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เขียนโดย admin 54
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 41
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 61
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 เขียนโดย admin 27
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 เขียนโดย admin 37
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 262
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 440
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 207
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 185
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 43
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 322
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 60
Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 110
Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 351
Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 350
Infographic ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 256
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 260
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 80
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 65
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 426
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 299
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 285
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 227
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 314
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 472
Infographics ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 379
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 316
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 233
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 309
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 323
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 313
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 322
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 314
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 268
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 305
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 315
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 313
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 346
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 317
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 329
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 350
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 330
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 326
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 315
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 329
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 345
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 336
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 315
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 305
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 301
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 289
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 324
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 226
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 240
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 231
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 242
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 232
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 234
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 239
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 230
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 238
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 298
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 372
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 321
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 270
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 316
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 346
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 463
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 263
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 252
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 302
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 273
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 282
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 296
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 264
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 286
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 264
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 273
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 267
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 267
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 271
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 264
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 267
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 255
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 254
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 277
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 281
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 271
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 274
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 287
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 243
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 254
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 259
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 257
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 266
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 252
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 249
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 271
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 261
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 278
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 252
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 308
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 256
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 373
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 392
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 308
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 314
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 306
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 311
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 314
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 749
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1069
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1070
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1078
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1822
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1311
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1840
ความเป็นมา เขียนโดย admin 545

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้10
เมื่อวาน7
อาทิตย์นี้17
เดือนนี้94
ทั้งหมด25853

Powered by Kubik-Rubik.de