แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" เขียนโดย admin 0
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 เขียนโดย admin 15
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 42
File งบทดลอง ปี 2562 เขียนโดย admin 43
ด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 74
ด้านสังคม เขียนโดย admin 79
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 76
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 77
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 123
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เขียนโดย admin 115
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 101
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 127
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 เขียนโดย admin 48
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 เขียนโดย admin 73
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 304
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 500
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 306
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 249
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 92
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 108
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 316
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 138
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 100
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 503
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 344
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 323
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 256
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 365
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 359
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 276
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 360
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 370
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 353
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 373
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 364
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 313
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 354
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 362
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 359
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 366
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 394
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 385
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 358
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 355
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 339
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 373
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 288
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 280
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 294
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 278
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 277
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 287
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 272
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 287
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 353
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 387
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 335
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 287
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 328
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 364
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 528
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 278
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 266
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 351
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 321
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 334
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 344
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 315
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 339
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 308
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 326
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 316
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 317
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 322
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 322
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 311
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 301
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 306
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 330
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 326
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 320
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 322
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 337
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 293
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 298
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 307
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 297
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 309
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 306
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 295
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 344
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 309
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 325
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 299
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 354
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 301
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 380
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 412
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 319
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 324
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 353
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 353
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 368
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 797
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1122
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1123
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1099
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1863
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1355
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1870
ความเป็นมา เขียนโดย admin 593

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181