แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 173
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 1410
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 161
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 153
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 153
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 156
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 156
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 187
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 1860
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 1579
ด้านเศรษฐกิจ 295
ด้านสังคม 291
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 261
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 277
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 1639
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 1619
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1628
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 1591
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 249
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 282
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 2023
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 1958
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 584
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 1574
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 1580
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 1819
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 1587
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 311
ประชาสัมพันธ์ 2139
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 626
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 581
ขยะจังหวัดลพบุรี 467
ข้าวจังหวัดลพบุรี 593
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 1824
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 1684
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 1819
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 1781
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 1813
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 1741
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 1725
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 1715
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 1777
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 1780
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1782
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 1820
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 1805
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 1840
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 1792
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 1762
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 1711
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 1537
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1284
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 1262
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 1295
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 1292
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1312
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 1276
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 1321
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1302
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 1376
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 525
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 469
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 431
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 442
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 543
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 1655
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 393
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 373
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 1395
เงินสดในมือ (GFMIS) 1310
บัญชีเงินฝากธนาคาร 1264
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 1347
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 1350
เงินฝากคลัง 1335
เงินฝากไม่มีรายตัว 1299
เงินรับฝากอื่น 1353
ลูกหนี้เงินยืม 1326
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 1270
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 1361
ใบสำคัญค้างจ่าย 1358
รายงานครุภัณฑ์ 1321
รายงานวัสดุคงคลัง 1323
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 1317
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 1313
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 1273
บัญชีเงินสดในมือ 1325
บัญชีเงินฝากคลัง 1308
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1307
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1192
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 1255
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 1255
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 1252
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 1272
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 1219
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 1335
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 1421
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 1290
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 1333
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 1256
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1324
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 1245
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 510
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 591
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 425
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 460
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 1321
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 1238
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 1395
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1806
ผลงานสำนักงาน 2094
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 2129
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1273
พระราชบัญญัติสถิติ 2170
ที่ตั้งสำนักงาน 1648
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2069
ความเป็นมา 1583

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181