เนื้อหา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 256
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 314
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 130
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 139
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 119
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 171
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 272
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 165
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 50
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (24 ม.ค. 2561) เขียนโดย admin 60
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 36
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 37
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 39
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 38
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 36
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 4
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 36
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 35
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 37
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 44
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 40
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 47
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 62
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 39
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 40
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 42
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 43
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 56
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 48
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 28
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 32
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 26
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 31
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 55
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 5
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 265
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 225
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 184
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 234
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 257
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 154
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 166
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 178
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 50
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 24
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 35
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 18
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 13
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 18
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 17
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 19
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 13
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 15
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 16
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 16
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 19
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 21
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 22
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 28
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 28
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 30
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 31
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 43
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 16
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 16
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 18
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 12
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 15
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 7
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 14
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 170
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 17
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เขียนโดย admin 472
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 5
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 78
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 4
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 275
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 297
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 221
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 221
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 31
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 29
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 22
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 451
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 766
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 760
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 954
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1602
คำรับรองการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin 831
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1162
โครงสร้างและอัตรากำลัง เขียนโดย admin 1380
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1695
ความเป็นมา เขียนโดย admin 246

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้7
เมื่อวาน6
อาทิตย์นี้13
เดือนนี้229
ทั้งหมด24188

Powered by Kubik-Rubik.de