แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 เขียนโดย admin 15
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 เขียนโดย admin 13
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 เขียนโดย admin 13
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 เขียนโดย admin 16
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) เขียนโดย admin 22
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) เขียนโดย admin 27
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 เขียนโดย admin 177
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 77
ด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 118
ด้านสังคม เขียนโดย admin 116
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 98
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 113
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 175
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เขียนโดย admin 167
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 156
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 175
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 เขียนโดย admin 95
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 เขียนโดย admin 126
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 553
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 358
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 332
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 119
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 140
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 366
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 174
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 134
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 561
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 397
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 367
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 282
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 409
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 391
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 314
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 401
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 407
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 398
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 407
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 399
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 342
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 395
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 401
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 400
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 418
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 430
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 425
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 399
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 396
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 372
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 420
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 328
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 315
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 326
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 312
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 322
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 331
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 303
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 318
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 382
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 412
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 365
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 315
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 341
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 421
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 583
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 302
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 282
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 388
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 361
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 358
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 376
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 356
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 375
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 341
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 367
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 353
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 350
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 353
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 361
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 341
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 338
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 342
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 367
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 362
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 363
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 364
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 367
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 324
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 330
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 335
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 335
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 348
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 337
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 333
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 403
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 343
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 360
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 339
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 405
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 335
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 404
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 467
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 331
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 351
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 394
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 380
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 410
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 834
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1164
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1161
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1138
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1938
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1401
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1915
ความเป็นมา เขียนโดย admin 630

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181