แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
File งบทดลอง ปี 2561 เขียนโดย admin 220
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 345
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 113
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 126
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 240
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 10
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 481
Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 11
Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 279
Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 278
Infographic ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 198
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 185
วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 187
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 8
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 6
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 397
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 237
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 236
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 195
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 265
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 395
Infographic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 259
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 245
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 172
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 230
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 241
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 232
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 234
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 232
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 185
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 227
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 230
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 232
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 259
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 235
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 243
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 266
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 242
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 236
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 235
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 242
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 257
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 251
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 223
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 228
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 228
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 233
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 260
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 183
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 173
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 179
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 180
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 174
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 172
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 175
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 177
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 178
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 227
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 323
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 287
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 246
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 295
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 323
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 390
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 228
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 233
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 250
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 209
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 232
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 227
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 215
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 226
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 220
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 215
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 206
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 208
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 210
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 202
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 203
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 198
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 203
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 214
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 213
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 214
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 218
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 231
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 193
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 204
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 204
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 195
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 196
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 188
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 202
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 235
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 203
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 210
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 194
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 254
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 196
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 340
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 365
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 278
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 280
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 248
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 244
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 251
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 689
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1015
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1016
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1057
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1761
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1269
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1793
ความเป็นมา เขียนโดย admin 486

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน5
อาทิตย์นี้12
เดือนนี้139
ทั้งหมด25255

Powered by Kubik-Rubik.de