แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
File งบทดลอง เขียนโดย admin 6
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 177
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 39
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 57
Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 73
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 302
Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 27
Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 เขียนโดย admin 20
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 355
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 169
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 174
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 146
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 215
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 320
Infographic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน เขียนโดย admin 202
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 99
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 49
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 81
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 82
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 86
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 85
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 82
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 48
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 85
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 81
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 84
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 91
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 86
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 93
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 เขียนโดย admin 117
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 เขียนโดย admin 87
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 84
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 เขียนโดย admin 88
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 91
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 108
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 94
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 73
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 76
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 73
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 76
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 101
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เขียนโดย admin 49
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 42
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 42
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 42
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 42
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 41
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 42
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 43
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 43
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 43
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 279
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 242
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 198
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 257
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 279
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 213
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 180
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 196
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 94
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 68
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 80
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 63
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 55
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 61
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 61
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 61
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 55
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 58
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 57
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 58
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 60
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 62
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 63
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 70
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 69
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 74
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 75
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 89
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 58
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 59
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 63
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 57
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 61
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 51
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 58
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 197
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 64
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 71
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 49
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 124
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 69
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 296
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 318
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 239
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 237
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 86
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 87
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 84
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 492
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 816
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 816
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 999
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1682
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1212
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1738
ความเป็นมา เขียนโดย admin 290

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้15
เมื่อวาน12
อาทิตย์นี้27
เดือนนี้173
ทั้งหมด24700

Powered by Kubik-Rubik.de