แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 78
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 477
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 93
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 88
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 86
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 89
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 94
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 102
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 849
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 625
ด้านเศรษฐกิจ 221
ด้านสังคม 197
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 185
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 207
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 699
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 681
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 699
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 689
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 183
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 211
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 1073
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 917
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 473
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 638
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 633
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 871
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 669
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 225
ประชาสัมพันธ์ 1125
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 517
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 466
ขยะจังหวัดลพบุรี 374
ข้าวจังหวัดลพบุรี 512
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 873
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 764
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 877
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 864
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 871
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 832
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 830
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 780
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 846
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 868
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 845
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 893
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 879
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 915
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 863
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 835
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 811
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 886
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 726
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 721
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 735
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 731
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 756
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 741
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 727
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 735
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 806
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 471
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 417
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 373
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 393
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 477
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 1050
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 346
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 329
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 814
เงินสดในมือ (GFMIS) 780
บัญชีเงินฝากธนาคาร 739
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 798
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 796
เงินฝากคลัง 775
เงินฝากไม่มีรายตัว 748
เงินรับฝากอื่น 797
ลูกหนี้เงินยืม 771
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 747
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 796
ใบสำคัญค้างจ่าย 799
รายงานครุภัณฑ์ 755
รายงานวัสดุคงคลัง 771
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 767
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 780
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 777
บัญชีเงินสดในมือ 769
บัญชีเงินฝากคลัง 774
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 781
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 710
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 714
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 730
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 728
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 741
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 728
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 775
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 874
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 757
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 781
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 748
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 807
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 743
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 456
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 534
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 372
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 415
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 800
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 761
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 843
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1252
ผลงานสำนักงาน 1569
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 1582
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1210
พระราชบัญญัติสถิติ 2069
ที่ตั้งสำนักงาน 1516
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2002
ความเป็นมา 1042

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181