แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 46
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 277
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 68
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 58
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 59
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 61
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 67
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 75
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 636
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 414
ด้านเศรษฐกิจ 193
ด้านสังคม 168
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 158
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 173
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 537
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 508
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 503
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 496
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 154
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 182
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 890
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 725
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 426
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 458
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 465
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 696
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 501
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 194
ประชาสัมพันธ์ 940
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 481
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 429
ขยะจังหวัดลพบุรี 344
ข้าวจังหวัดลพบุรี 483
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 714
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 608
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 691
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 704
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 706
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 687
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 682
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 627
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 694
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 693
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 686
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 725
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 721
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 743
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 713
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 675
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 657
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 732
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 598
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 601
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 611
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 595
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 619
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 620
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 588
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 599
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 676
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 452
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 403
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 352
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 378
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 461
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 896
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 332
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 315
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 664
เงินสดในมือ (GFMIS) 652
บัญชีเงินฝากธนาคาร 623
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 661
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 663
เงินฝากคลัง 656
เงินฝากไม่มีรายตัว 621
เงินรับฝากอื่น 666
ลูกหนี้เงินยืม 642
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 626
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 650
ใบสำคัญค้างจ่าย 663
รายงานครุภัณฑ์ 624
รายงานวัสดุคงคลัง 623
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 635
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 656
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 651
บัญชีเงินสดในมือ 640
บัญชีเงินฝากคลัง 647
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 649
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 599
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 584
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 615
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 606
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 613
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 619
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 633
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 735
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 624
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 652
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 613
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 680
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 618
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 441
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 516
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 362
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 398
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 676
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 646
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 702
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1120
ผลงานสำนักงาน 1443
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 1455
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1185
พระราชบัญญัติสถิติ 2021
ที่ตั้งสำนักงาน 1471
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 1965
ความเป็นมา 914

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181