แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี 128
Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี 936
มารู้จัก... โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 4756
ตารางบันทึกข้อมูลสถิติ 7778
บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี 1052
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 5163
ผังรายการชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 782
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี 1006
ผังรายการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) / ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI) 858
วิเคราะห์สถานการณ์ขยะของจังหวัดลพบุรี 995
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 5404
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 7183
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 817
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 756
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 754
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 782
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 797
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 838
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 8002
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 7191
ด้านเศรษฐกิจ 5653
ด้านสังคม 5563
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5587
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 5397
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 4181
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 3980
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3711
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 3781
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 940
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 991
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 8063
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 8417
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 2147
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 7254
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 7161
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 7651
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 7297
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 5553
ประชาสัมพันธ์ 8627
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 6091
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 6005
ขยะจังหวัดลพบุรี 5657
ข้าวจังหวัดลพบุรี 5742
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 7462
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 7430
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 7434
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 7470
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 7403
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 7371
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 7392
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 7365
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 7410
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 6928
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 6829
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 6815
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 5844
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 5870
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 5901
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 5274
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 5785
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 4862
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 4193
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 4424
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 4523
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 4266
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 4487
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 4155
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 4327
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 4225
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 4516
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 1328
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 1289
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 1243
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 1113
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 826
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 4476
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 698
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 630
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 3559
เงินสดในมือ (GFMIS) 3527
บัญชีเงินฝากธนาคาร 3361
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 3694
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 3435
เงินฝากคลัง 3776
เงินฝากไม่มีรายตัว 3375
เงินรับฝากอื่น 3706
ลูกหนี้เงินยืม 3267
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 3333
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 3447
ใบสำคัญค้างจ่าย 3393
รายงานครุภัณฑ์ 3522
รายงานวัสดุคงคลัง 3498
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 3612
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 3473
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 3151
บัญชีเงินสดในมือ 3237
บัญชีเงินฝากคลัง 3366
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 3208
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 3102
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 3324
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 3164
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 3184
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 3373
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 3097
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 3382
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 4027
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 3276
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 3442
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 3243
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3277
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 3100
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 786
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 858
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 679
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 830
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 3447
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 3070
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 3401
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3747
ผลงานสำนักงาน 4043
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 4171
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1871
พระราชบัญญัติสถิติ 3279
ที่ตั้งสำนักงาน 2615
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2815
ความเป็นมา 3649

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181