แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 142
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 1131
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 135
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 131
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 132
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 136
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 138
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 161
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 1562
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 1319
ด้านเศรษฐกิจ 274
ด้านสังคม 257
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 233
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 254
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 1360
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 1340
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1367
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 1333
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 229
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 259
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 1748
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 1641
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 558
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 1291
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 1302
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 1548
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 1314
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 282
ประชาสัมพันธ์ 1831
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 584
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 532
ขยะจังหวัดลพบุรี 427
ข้าวจังหวัดลพบุรี 564
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 1540
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 1413
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 1525
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 1503
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 1538
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 1458
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 1455
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 1434
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 1502
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 1520
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1499
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 1538
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 1528
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 1583
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 1513
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 1496
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 1454
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 1351
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1126
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 1098
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 1125
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 1124
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1154
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 1124
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 1141
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1140
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 1209
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 504
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 445
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 410
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 423
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 518
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 1471
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 375
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 356
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 1225
เงินสดในมือ (GFMIS) 1156
บัญชีเงินฝากธนาคาร 1108
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 1177
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 1192
เงินฝากคลัง 1162
เงินฝากไม่มีรายตัว 1125
เงินรับฝากอื่น 1189
ลูกหนี้เงินยืม 1151
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 1119
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 1205
ใบสำคัญค้างจ่าย 1201
รายงานครุภัณฑ์ 1154
รายงานวัสดุคงคลัง 1171
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 1160
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 1156
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 1130
บัญชีเงินสดในมือ 1154
บัญชีเงินฝากคลัง 1150
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1158
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1053
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 1095
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 1110
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 1098
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 1116
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 1083
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 1177
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 1265
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 1145
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 1173
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 1116
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1170
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 1103
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 489
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 571
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 407
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 445
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 1175
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 1099
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 1235
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1655
ผลงานสำนักงาน 1942
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 1954
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1252
พระราชบัญญัติสถิติ 2138
ที่ตั้งสำนักงาน 1618
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2049
ความเป็นมา 1429

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181