แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 277
ผังรายการชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 69
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี 106
ผังรายการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) / ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI) 165
วิเคราะห์สถานการณ์ขยะของจังหวัดลพบุรี 114
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 507
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 2234
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 253
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 226
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 226
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 233
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 245
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 257
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 2735
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 2296
ด้านเศรษฐกิจ 621
ด้านสังคม 583
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 609
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 591
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 2327
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 2258
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2299
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 2260
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 330
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 366
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 2943
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 2911
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 782
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 2375
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 2273
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2580
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 2374
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 594
ประชาสัมพันธ์ 2942
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 939
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 896
ขยะจังหวัดลพบุรี 743
ข้าวจังหวัดลพบุรี 880
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 2525
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 2442
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 2543
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 2576
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 2528
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 2488
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2458
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2480
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2572
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 2507
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 2530
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 2584
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 2476
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 2509
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 2427
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 2371
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 2441
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 1942
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1540
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 1554
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 1632
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 1616
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1621
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 1522
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 1623
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1624
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 1702
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 662
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 571
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 551
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 527
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 591
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 2019
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 444
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 406
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 1691
เงินสดในมือ (GFMIS) 1569
บัญชีเงินฝากธนาคาร 1518
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 1635
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 1636
เงินฝากคลัง 1645
เงินฝากไม่มีรายตัว 1530
เงินรับฝากอื่น 1657
ลูกหนี้เงินยืม 1558
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 1490
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 1636
ใบสำคัญค้างจ่าย 1612
รายงานครุภัณฑ์ 1599
รายงานวัสดุคงคลัง 1576
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 1626
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 1558
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 1487
บัญชีเงินสดในมือ 1571
บัญชีเงินฝากคลัง 1546
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1556
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1405
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 1494
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 1486
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 1488
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 1520
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 1438
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 1625
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 1720
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 1528
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 1595
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 1489
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 1453
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 555
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 635
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 462
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 508
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 1556
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 1424
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 1668
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2039
ผลงานสำนักงาน 2324
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 2357
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1343
พระราชบัญญัติสถิติ 2296
ที่ตั้งสำนักงาน 1791
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2145
ความเป็นมา 1830

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181