แสดง # 
ชื่อ ฮิต
มารู้จัก... โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 2132
ตารางบันทึกข้อมูลสถิติ 2563 3510
บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี 543
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 2523
ผังรายการชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 414
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี 458
ผังรายการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) / ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI) 513
วิเคราะห์สถานการณ์ขยะของจังหวัดลพบุรี 483
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 2665
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 4525
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 554
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 525
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 517
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 546
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 555
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 580
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 5211
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 4604
ด้านเศรษฐกิจ 2815
ด้านสังคม 2750
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2825
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 2701
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 3368
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 3231
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3153
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 3152
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 657
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 693
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 5393
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 5467
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 1360
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 4640
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 4488
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 4964
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 4688
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 2800
ประชาสัมพันธ์ 5586
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 3200
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 3074
ขยะจังหวัดลพบุรี 2904
ข้าวจังหวัดลพบุรี 3025
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 4811
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 4775
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 4810
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 4881
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 4791
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 4689
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 4747
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 4773
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 4833
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 4452
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 4546
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 4538
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 3904
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 3958
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 3821
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 3507
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 3824
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 3086
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 2497
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 2673
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 2745
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 2582
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 2702
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 2441
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 2625
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 2615
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 2777
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 1010
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 958
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 919
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 835
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 714
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 3085
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 556
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 508
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 2488
เงินสดในมือ (GFMIS) 2406
บัญชีเงินฝากธนาคาร 2309
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 2528
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 2399
เงินฝากคลัง 2590
เงินฝากไม่มีรายตัว 2309
เงินรับฝากอื่น 2555
ลูกหนี้เงินยืม 2285
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 2266
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 2414
ใบสำคัญค้างจ่าย 2357
รายงานครุภัณฑ์ 2425
รายงานวัสดุคงคลัง 2359
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 2459
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 2400
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 2185
บัญชีเงินสดในมือ 2261
บัญชีเงินฝากคลัง 2305
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2250
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2107
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 2295
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 2194
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2222
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 2306
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 2166
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 2391
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 2716
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 2273
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 2408
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 2251
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2290
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 2133
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 662
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 753
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 554
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 661
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 2350
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 2087
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 2408
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2756
ผลงานสำนักงาน 3065
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 3120
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1631
พระราชบัญญัติสถิติ 2811
ที่ตั้งสำนักงาน 2197
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2480
ความเป็นมา 2635

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181