แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 45
ผังรายการชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 38
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี 55
ผังรายการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) / ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI) 125
วิเคราะห์สถานการณ์ขยะของจังหวัดลพบุรี 81
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 289
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 1954
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 222
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 198
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 199
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 200
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 203
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 226
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 2448
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 2067
ด้านเศรษฐกิจ 418
ด้านสังคม 387
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 381
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 388
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 2185
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 2123
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2151
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 2129
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 301
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 332
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 2612
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 2590
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 714
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 2104
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 2089
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2375
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 2141
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 449
ประชาสัมพันธ์ 2707
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 764
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 738
ขยะจังหวัดลพบุรี 587
ข้าวจังหวัดลพบุรี 723
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 2337
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 2226
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 2343
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 2346
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 2325
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 2290
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2264
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2270
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2334
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 2314
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 2311
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 2352
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 2323
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 2356
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 2289
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 2251
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 2248
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 1855
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1472
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 1469
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 1540
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 1526
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1538
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 1458
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 1560
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1542
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 1616
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 627
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 547
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 506
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 495
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 576
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 1923
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 427
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 397
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 1629
เงินสดในมือ (GFMIS) 1509
บัญชีเงินฝากธนาคาร 1457
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 1558
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 1559
เงินฝากคลัง 1557
เงินฝากไม่มีรายตัว 1471
เงินรับฝากอื่น 1572
ลูกหนี้เงินยืม 1497
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 1434
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 1563
ใบสำคัญค้างจ่าย 1563
รายงานครุภัณฑ์ 1532
รายงานวัสดุคงคลัง 1518
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 1537
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 1490
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 1435
บัญชีเงินสดในมือ 1514
บัญชีเงินฝากคลัง 1491
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1500
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1343
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 1427
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 1428
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 1425
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 1452
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 1378
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 1557
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 1622
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 1470
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 1528
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 1430
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1497
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 1397
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 531
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 622
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 452
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 491
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 1493
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 1375
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 1588
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1996
ผลงานสำนักงาน 2259
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 2305
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1314
พระราชบัญญัติสถิติ 2255
ที่ตั้งสำนักงาน 1741
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2118
ความเป็นมา 1769

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181