แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี 18
มารู้จัก... โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 3701
ตารางบันทึกข้อมูลสถิติ 2563 5767
บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี 758
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 4065
ผังรายการชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 581
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี 627
ผังรายการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) / ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI) 672
วิเคราะห์สถานการณ์ขยะของจังหวัดลพบุรี 631
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 4294
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 6101
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 688
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 648
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 642
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 669
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 679
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 706
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 6791
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 6142
ด้านเศรษฐกิจ 4418
ด้านสังคม 4357
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4454
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 4303
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 3824
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 3653
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3446
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 3500
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 798
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 829
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 6978
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 7092
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 1614
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 6180
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 6032
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 6555
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 6215
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 4426
ประชาสัมพันธ์ 7277
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 4850
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 4746
ขยะจังหวัดลพบุรี 4501
ข้าวจังหวัดลพบุรี 4635
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 6362
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 6351
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 6328
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 6404
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 6318
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 6269
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 6306
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 6312
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 6346
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 5927
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 5853
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 5815
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 4971
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 5032
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 4931
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 4437
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 4886
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 4045
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 3390
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 3607
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 3691
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 3469
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 3651
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 3341
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 3533
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 3467
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 3708
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 1160
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 1123
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 1066
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 973
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 773
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 3773
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 631
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 573
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 3030
เงินสดในมือ (GFMIS) 3014
บัญชีเงินฝากธนาคาร 2845
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 3123
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 2928
เงินฝากคลัง 3192
เงินฝากไม่มีรายตัว 2846
เงินรับฝากอื่น 3162
ลูกหนี้เงินยืม 2779
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 2819
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 2946
ใบสำคัญค้างจ่าย 2877
รายงานครุภัณฑ์ 2985
รายงานวัสดุคงคลัง 2957
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 3057
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 2963
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 2685
บัญชีเงินสดในมือ 2754
บัญชีเงินฝากคลัง 2846
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2735
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2619
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 2837
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 2709
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2713
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 2871
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 2642
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 2889
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 3357
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 2792
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 2936
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 2762
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2798
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 2613
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 730
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 808
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 619
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 739
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 2896
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 2586
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 2910
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3267
ผลงานสำนักงาน 3573
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 3634
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1749
พระราชบัญญัติสถิติ 3012
ที่ตั้งสำนักงาน 2373
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2606
ความเป็นมา 3170

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181