แสดง # 
ชื่อ ฮิต
มารู้จัก... โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 195
ตารางบันทึกข้อมูลสถิติ 2562 361
บทวิเคราะห์ของจังหวัดลพบุรี 142
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 700
ผังรายการชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 126
วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลพบุรี 164
ผังรายการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) / ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI) 223
วิเคราะห์สถานการณ์ขยะของจังหวัดลพบุรี 212
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 879
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 2666
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 303
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 277
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 274
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 279
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 290
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 309
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 3207
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 2707
ด้านเศรษฐกิจ 1007
ด้านสังคม 951
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1003
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 942
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 2597
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 2520
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2522
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 2486
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 385
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 411
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 3400
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 3388
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 891
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 2785
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 2657
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 3027
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 2791
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 937
ประชาสัมพันธ์ 3421
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 1327
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 1262
ขยะจังหวัดลพบุรี 1097
ข้าวจังหวัดลพบุรี 1232
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 2953
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 2862
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 2960
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 2998
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 2950
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 2887
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2882
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2905
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 2982
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 2875
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 2915
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 2958
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 2726
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 2748
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 2682
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 2553
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 2711
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 2093
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 1641
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 1697
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 1789
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 1750
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1755
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 1620
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 1753
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 1752
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 1855
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 734
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 639
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 613
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 574
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 614
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 2173
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 466
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 426
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 1782
เงินสดในมือ (GFMIS) 1681
บัญชีเงินฝากธนาคาร 1618
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 1757
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 1728
เงินฝากคลัง 1769
เงินฝากไม่มีรายตัว 1616
เงินรับฝากอื่น 1777
ลูกหนี้เงินยืม 1646
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 1593
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 1731
ใบสำคัญค้างจ่าย 1698
รายงานครุภัณฑ์ 1711
รายงานวัสดุคงคลัง 1671
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 1741
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 1670
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 1564
บัญชีเงินสดในมือ 1657
บัญชีเงินฝากคลัง 1639
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 1632
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 1490
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 1596
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 1568
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 1575
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 1614
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 1520
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 1725
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 1849
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 1611
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 1705
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 1575
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1651
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 1527
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 580
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 663
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 481
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 544
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 1662
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 1488
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 1767
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2127
ผลงานสำนักงาน 2411
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 2451
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1393
พระราชบัญญัติสถิติ 2371
ที่ตั้งสำนักงาน 1865
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2191
ความเป็นมา 1940

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181