แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดลพบุรี 43
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 273
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 66
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 55
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 54
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 58
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 62
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) 72
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 627
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 400
ด้านเศรษฐกิจ 190
ด้านสังคม 165
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 154
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 168
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 529
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 495
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 495
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 490
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 149
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 180
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) 877
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 711
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 419
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 445
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง 456
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 687
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 495
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี 191
ประชาสัมพันธ์ 928
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 476
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 425
ขยะจังหวัดลพบุรี 340
ข้าวจังหวัดลพบุรี 479
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ 702
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) 594
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล 682
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง 694
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง 698
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 680
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 665
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 612
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 684
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 678
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 675
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 714
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 705
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) 730
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง 707
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี 669
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ 646
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) 722
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 590
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 591
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 603
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 588
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 612
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 606
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 577
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 587
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 664
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว 451
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว 402
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ 351
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ 375
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว 461
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 881
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ 332
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ 313
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 656
เงินสดในมือ (GFMIS) 639
บัญชีเงินฝากธนาคาร 617
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) 645
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) 653
เงินฝากคลัง 645
เงินฝากไม่มีรายตัว 612
เงินรับฝากอื่น 655
ลูกหนี้เงินยืม 630
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) 620
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) 643
ใบสำคัญค้างจ่าย 654
รายงานครุภัณฑ์ 612
รายงานวัสดุคงคลัง 612
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) 625
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า 647
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ 640
บัญชีเงินสดในมือ 629
บัญชีเงินฝากคลัง 638
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 639
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 590
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 573
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 604
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 596
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 608
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 612
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 623
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. 716
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 616
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 640
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 600
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 674
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 609
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 437
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี 516
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี 359
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 397
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล 668
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 635
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง 690
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1108
ผลงานสำนักงาน 1430
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี 1442
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 1182
พระราชบัญญัติสถิติ 2016
ที่ตั้งสำนักงาน 1467
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 1960
ความเป็นมา 904

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181