แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง 347/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 เขียนโดย admin 15
คำสั่ง 963/2557 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2557 เขียนโดย admin 15
คำสั่ง 1996/2556 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 เขียนโดย admin 14
คำสั่ง 1077/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2555 เขียนโดย admin 16
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) เขียนโดย admin 24
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2558) เขียนโดย admin 27
ตารางข้อมูลสถิติ 2561 เขียนโดย admin 181
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 80
ด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 120
ด้านสังคม เขียนโดย admin 118
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 100
ด้านประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 116
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 179
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เขียนโดย admin 175
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin 160
ผังรายการข้อมูลและข้อมูลสถิติตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 180
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 2 เขียนโดย admin 98
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 เขียนโดย admin 128
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561) เขียนโดย admin 556
ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 363
โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 332
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 122
ประชาสัมพันธ์รวมพลังคนไทยไม่โกง เขียนโดย admin 144
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 372
อบรมเชิงปฏฺิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 178
สรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพ้ฒนาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 136
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 567
ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 399
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 371
ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 283
ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 412
ภาพ/บทความประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 395
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (เมษายน 2561) เขียนโดย admin 318
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล เขียนโดย admin 403
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง เขียนโดย admin 412
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง เขียนโดย admin 403
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 409
การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 399
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 345
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เขียนโดย admin 399
การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 404
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 404
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 420
การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 433
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560) เขียนโดย admin 428
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง เขียนโดย admin 400
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี เขียนโดย admin 398
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่ เขียนโดย admin 377
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561) เขียนโดย admin 422
Infographic โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 330
Infographic โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 316
Infographic โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 329
Infographic โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 315
Infographic โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 322
Infographic โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (เมษายน) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 334
Infographic โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 309
Infographic โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 320
Infographic โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 385
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลข้าว เขียนโดย admin 413
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 365
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 315
ผังโครงสร้างรายการข้อมูลขยะ เขียนโดย admin 341
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว เขียนโดย admin 422
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว เขียนโดย admin 585
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 302
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ เขียนโดย admin 285
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 390
เงินสดในมือ (GFMIS) เขียนโดย admin 367
บัญชีเงินฝากธนาคาร เขียนโดย admin 359
เงินสดในมือ (สมุดเงินคงเหลือประจำวัน) เขียนโดย admin 378
เทียบยอดเงินฝาก (เงินนอกงบประมาณ) เขียนโดย admin 359
เงินฝากคลัง เขียนโดย admin 376
เงินฝากไม่มีรายตัว เขียนโดย admin 343
เงินรับฝากอื่น เขียนโดย admin 368
ลูกหนี้เงินยืม เขียนโดย admin 356
เจ้าหนี้การค้า (บุคคลภายนอก) เขียนโดย admin 352
เจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภาครัฐ) เขียนโดย admin 356
ใบสำคัญค้างจ่าย เขียนโดย admin 364
รายงานครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 343
รายงานวัสดุคงคลัง เขียนโดย admin 341
เทียบยอดเงินฝาก (เงินในประมาณ) เขียนโดย admin 342
บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและเจ้าหนี้การค้า เขียนโดย admin 371
บัญชีวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ เขียนโดย admin 364
บัญชีเงินสดในมือ เขียนโดย admin 366
บัญชีเงินฝากคลัง เขียนโดย admin 367
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 370
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 327
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย admin 333
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 336
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 340
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 350
งบทดลองประจำเดือนกรฎาคม 2560 เขียนโดย admin 342
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 335
จรรยาบรรณข้าราชการ สสช. เขียนโดย admin 405
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 346
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 362
งบทดลองประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 342
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 407
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 336
Infographic ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 404
Infographic ข้าวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 473
Infographic ขยะจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 331
Infographic การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 355
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล เขียนโดย admin 399
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 383
จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง เขียนโดย admin 414
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 836
ผลงานสำนักงาน เขียนโดย admin 1167
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี เขียนโดย admin 1166
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1139
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 1938
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1403
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เขียนโดย admin 1917
ความเป็นมา เขียนโดย admin 633

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181