แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พ.ศ.2564" 2
ข่าวกิจกรรม "พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" 10
ปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560 65
ข่าวกิจกรรม "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564" 44
ข่าวกิจกรรม "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2564" 26
ข่าวกิจกรรม "การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานทวนสอบข้อมูล (การสำรวจเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม)ฯ" 23
วันวิสาขบูชา 15
ข่าวกิจกรรม "การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564" 20
ข่าวกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564)" 33
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 16
มาตรการ COVID-19 19
ข่าวกิจกรรม "ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2564" 29
ข่าวกิจกรรม "พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 24
ข่าวกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี" 37
ข่าวกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย)" 21
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 50
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 27
ข่าวกิจกรรม "ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564" 24
ข่าวกิจกรรม "ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564" 19
ข่าวกิจกรรม "การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2564" 24
ข่าวกิจกรรม "การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2564" 21
ข่าวกิจกรรม "ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน)" 27
ข่าวกิจกรรม "ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564" 28
กิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี" 26
ข่าวกิจกรรม "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564" 28
ข่าวกิจกรรม "ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564" 29
ข่าวกิจกรรม"พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยฯ"" 36
ข่าวกิจกรรม"พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา" 71
ข่าวกิจกรรม "ประชุมโครงการจัดเก็บข้อมูลพลังงานและจัดการขยะเพื่อนำมาแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ(RDF)" 25
ทำบุญ สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 22
ข่าวกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 80
ข่าวกิจกรรม "งานเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ของดีสมเด็จพระนารายณ์" 21
ข่าวกิจกรรม "งานเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ของดีสมเด็จพระนารายณ์" 29
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 42
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) 40
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติฯ” 40
ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เดือนมกราคม 2564 38
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 63
สร้างเครือข่ายพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 45
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด 2564" 41
พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 43
พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 43
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ 82
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 76
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 62
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 81
วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 81
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 81
กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน 136
กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เสริมบุญบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 106
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 116
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ เดือนกรกฏาคม 2563 (อำเภอสระโบสถ์) 121
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 83
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 133
การตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงดิจิทัลฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 116
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 126
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 119
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 174
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 217
พิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 193
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 224
แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี 194
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 196
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2563 209
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 27 ม.ค. 2563 187
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนมกราคม 2563 227
รวมพลคนนุ่งโจมแต่งไทยสายย่อ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง 204
กิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2563 208
กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563 210
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 207
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนธันวาคม 2562 218
กิจกรรมช่วงเสด็จฯเลียบพระนคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 195
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี ปี 2562 257
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 210
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 211
กิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 2562 269
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 232
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 247
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการกำกับการคลังอย่างเข้าใจเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องฯ 257
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนสิงหาคม 2562 229
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง ปี 2562 234
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 250
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 233
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 210
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 285
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 266
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 270
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 238
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.พ. 2562 363
กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ 379
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 315
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 359
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 321
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 330
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" 350
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน 559
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี 802

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181